Glass X-ray tube, Jackson type

Glass X-ray tube, Jackson type