Stem of thit win phaut phya, Burmese, 1909

Made:
1909

Stem of thit win phaut phya, Burmese, 1909