Alloy religious medallion, probably German, dated

Made:
1539

Alloy religious medallion, probably German, dated 1539