Tutankhamun 1334 BCE - 1325 BCE

occupation:
Pharaoh
Nationality:
Ancient Egyptian

1334-1325 BCE, pharaoh, Ancient Egyptian