Nikola I of Montenegro 1841 - 1921

1841-1921, reign 1910-1918, monarch; King of Montenegro